Biegły sądowy nie musi być rzeczoznawcą budowlanym

Funkcje sprawowane przez rzeczoznawcę budowlanego oraz biegłego sądowego w zakresie budownictwa, choć zbliżone i dotyczące tej samej dziedziny wiedzy i umiejętności, w gruncie rzeczy różnią się od siebie znacznie nie tylko sposobem nazewnictwa, ale i charakterem specjalności oraz kwalifikacjami zawodowymi. Kim jest biegły sądowy i na czym polega zakres jego obowiązków i kompetencji zawodowych?

Biegły sądowy nie musi być rzeczoznawcą budowlanym

Kto może zostać biegłym sądowym w dziedzinie budownictwa?

Biegli sądowi powoływani są przez prezesa sądu okręgowego na okres 5 lat, a ich mianowanie wymaga zasięgnięcia opinii z zakładu pracy, z którym są związani. W przypadku osób wykonujących wolny zawód opinie wydaje organizacja zawodowa, do której należy osoba ubiegająca się o funkcję biegłego sądowego.

Biegłym sądowym może zostać każdy, kto:

– ukończył 25. rok życia;
– korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych;
– posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w dziedzinie budownictwa, a także umiejętności, które można kwalifikować jako eksperckie;
– daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
– wyrazi zgodę na ustanowienie go biegłym.

Posiadanie wymaganej wiedzy z zakresu budownictwa powinno być udowodnione przez samego kandydata na biegłego sądowego odpowiednią dokumentacją oraz innymi dowodami, ale decyzja o tym, czy faktycznie posiada on wystarczającą wiedzę na poziomie eksperckim i czy zostanie wpisany na listę biegłych zależy wyłącznie od prezesa sądu okręgowego, przy którym kandydat ma zostać ustanowiony biegłym.

W praktyce może to oznaczać, że stan faktyczny wiedzy eksperckiej z zakresu budownictwa u osoby starającej się o przyznanie jej funkcji biegłego sądowego nie jest należycie sprawdzany, a do wydawania opinii w sądzie dopuszczane są osoby, które nie wykazują znacznego dorobku i doświadczenia z zakresu prawa budowlanego i czynności budowlanych.

Co ważne, biegły sądowy w momencie ubiegania się o swoją funkcję nie musi być rzeczoznawcą budowlanym, a więc nie musi spełniać surowych wymagań stawianych kandydatom na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego, którzy muszą m.in.:

– korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych;
– posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta;
– posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane;
– posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
– wykazać się znaczącym dorobkiem praktycznym;
– być członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
– zdać egzamin i odbyć praktykę pod okiem doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego i zostać wpisanym na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Jakie są obowiązki biegłego sądowego i dlaczego nie może on wydawać ekspertyz budowlanych?

Powołanie kandydata na biegłego sądowego oznacza, że może on, po złożeniu przyrzeczenia, wydawać opinie na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie danej dziedziny. Stanowisko zajmowane przez biegłego sądowego w sprawie oraz wydawana przez niego opinia nie mogą być jednak brane pod uwagę poza sądem okręgowym oraz w innych warunkach niż te, który określił sąd zlecający mu opinię.

Oznacza to, że biegły sądowy niebędący rzeczoznawcą budowlanym nie może wydawać ekspertyz budowlanych!

Rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy – czy oba tytuły są równorzędne?

Najwyższym tytułem zawodowym w zakresie budownictwa jest tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Oznacza to, że wyłącznie osoba wykonująca zawód rzeczoznawcy budowlanego, a więc posiadająca odpowiednie kwalifikacje i udokumentowane wieloletnie doświadczenie, może dokonywać oględzin i sporządzać ekspertyzy budowlane. Wszystkie sprawy zlecone przez sąd mogą być zatem wykorzystywane wyłącznie na jego potrzeby. Co warte uwagi, większość rzeczoznawców budowlanych posiada także tytuł biegłego sądowego, co dodatkowo podkreśla ważkość ich doświadczenia zawodowego.

Firma MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane świadczy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego. Na zlecenie Klientów nasi rzeczoznawcy budowlani opracują miarodajne, dokładne i konstruktywne opinie techniczne oraz wydadzą ekspertyzy budowlane.