Co może rzeczoznawca budowlany – wadliwe wykonanie stropu

Dach jest ważnym elementem każdej konstrukcji. Strop oparty o ściany nośne i zewnętrzne budynku zapewnia wnętrzu ciepło, schronienie oraz ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Równie ważny co prawidłowe wykonanie samej konstrukcji jest także odpowiednio wykonany strop. Warto wiedzieć, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc i interwencję w razie przypuszczeń, że wykonawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków lub zrobił to nieprawidłowo.

Co może rzeczoznawca budowlany – wadliwe wykonanie stropu

Gdzie po pomoc – uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego

Pierwszą i najważniejszą pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu technicznego naszego domu jest rzeczoznawca budowlany. Posiadana przez niego specjalistyczna wiedza, doświadczenie i uprawnienia pozwolą zbadać stan domu i zapobiec ewentualnym nieprzyjemnym następstwom. Rzeczoznawca budowlany na zlecenie właściciela lub mieszkańca budynku wykonuje oględziny. W trakcie oględzin rzeczoznawca sprawdza stan budynku, wykonuje pomiary, analizy i wyliczenia. Następnie na ich podstawie sporządza ekspertyzę budowlaną, w której zawarte zostają szczegółowe informacje o aktualnym stanie budynku, ewentualne zalecenia działań mających na celu poprawę stanu budynku, wnioski oraz konsekwencje niezastosowania się do wskazówek rzeczoznawcy. Ekspertyzy takie są ważnym elementem dla każdego, kto ceni sobie zdrowie i życie swoje oraz swoich bliskich.

Wadliwe wykonanie stropu

Strop jest jednym z elementów składowych dachu. Jak wiadomo, dach stanowi niebywale ważny element każdego budynku. Strop natomiast w budowie dachu stanowi jego sklepienie – łączy ze sobą ściany, tworząc dla mieszkańców sufit na najwyższym piętrze domu. Jakiekolwiek nieprawidłowości lub wady w budowie, wykonaniu czy wykończeniu stropu mogą mieć tragiczne skutki. Konsekwencją niewłaściwie wykonanego stropu może być zarówno pękanie sufitu, jak i jego całkowite zawalenie wprost na przebywające w domu osoby. Problemy te mogą wynikać zarówno z niewystarczającej dbałości wykonawcy, jego niewiedzy, jak również wykorzystania nieodpowiednich materiałów budowlanych, najczęściej niezgodnych z projektem. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie rzeczoznawcy budowlanemu wykonania ekspertyzy budowlanej przed odebraniem robót związanych z budową czy konserwacją dachu. Oględziny wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego pozwolą wykryć i obnażyć wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu stropu. Natomiast zarówno wykonawcy, jak i zleceniodawcy powinni pamiętać, że stosowanie materiałów budowlanych zgodnych z projektem to kwestia bezpieczeństwa. Wszystkie elementy budynków, również strop, w trakcie użytkowania są nieustannie poddawane różnorodnym naprężeniom oraz zmiennym siłom. Powoduje to, że konstrukcja i wszystkie elementy budynku muszą być stabilne, trwałe oraz odpowiednio wytrzymałe.

Korzyści płynące z wykonania ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego

Warto wiedzieć, jakie korzyści dla zlecającego niesie za sobą wykonanie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego. Przede wszystkim – najważniejszą i niepodważalną zaletą jest bezpieczeństwo oraz spokój, jaki zyskujemy dzięki pewności. Mówi się, że o rzeczach złych lepiej nie wiedzieć. Jednak nie jest to prawda. Wiedząc, że nasz dom jest wykonany prawidłowo i z należytą dbałością, możemy spać spokojnie oraz bez obaw o swoich bliskich. Dodatkowo wiedza ta pozwala także zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. Każda ekspertyza budowlana zawiera również konkretne wskazówki i zalecenia. Ich wypełnienie gwarantuje doprowadzenie budynku do stanu bezpiecznego i nie zagrażającemu jego mieszkańcom. Jednak ekspertyza budowlana wykonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę budowlanego to także korzyść finansowa. W razie wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu prac leżących po stronie ekipy budowlanej czy firmy remontowej przeprowadzona ekspertyza budowlana stanowi podstawę do reklamacji. Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest na mocy przepisów prawa do udzielenia rękojmi na swoje usługi. Z tego też powodu użycie niewłaściwych materiałów budowlanych czy ujawnione wady w wykonaniu muszą zostać niezwłocznie naprawione lub usunięte. Prace naprawcze z kolei przeprowadzane są na koszt wykonawcy. Dlatego też ekspertyza budowlana pozwala wykryć wady w porę i uniknąć zbędnych kosztów mogących nas czekać w przyszłości – kiedy dach zacznie się walić.