Czy każdy może pełnić obowiązki rzeczoznawcy budowlanego?

Rzeczoznawca budowlany to niezwykle odpowiedzialny zawód, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Od ekspertyz sporządzanych przez rzeczoznawcę budowlanego często zależy ludzkie zdrowie, a niejednokrotnie również życie. Jeśli budynek, w którym mieszkamy posiada pozytywną opinię rzeczoznawcy budowlanego, to możemy czuć się w nim bezpiecznie. I choć niewiele się o tym mówi, to autorytet rzeczoznawcy budowlanego opiera się również w dużej mierze na zaufaniu. Jednak czy jest to zawód dla każdego i czy każdy z nas może zostać rzeczoznawcą budowlanym? Jaka jest droga do wykonywania tego zawodu? O tym wszystkim poniżej.

Czy każdy może pełnić obowiązki rzeczoznawcy budowlanego?

Nieco więcej o zawodzie rzeczoznawcy budowlanego

Zawód rzeczoznawcy budowlanego określany jest mianem zawodu zaufania publicznego. Oznacza to, że właśnie na zaufaniu opiera się autorytet, jakim społeczeństwo darzy tę grupę zawodową. Być może na co dzień nie zastanawiamy się nad tym zbyt często, jednak to właśnie rzeczoznawcom budowlanym powierzamy zdrowie i życie nasze oraz naszych najbliższych, kiedy wprowadzamy się do nieruchomości, która została przez nich dopuszczona do użytku. Na czym jednak dokładnie polega zawód rzeczoznawcy budowlanego?

Warto wiedzieć, iż mianem zawodu zaufania publicznego określamy zawód rzeczoznawcy budowlanego dopiero od momentu wejścia w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wcześniej funkcja rzeczoznawcy budowlanego była samodzielną funkcją techniczną w budownictwie.

Czym się zajmuje rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany przede wszystkim zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz i opinii dotyczących stanu technicznego budynków, urządzeń budowlanych i technicznych. Dodatkowo, do obowiązków rzeczoznawców należy przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych i ich przeglądów okresowych. Oprócz tego możemy zwrócić się po pomoc rzeczoznawcy budowlanego przy zakupie nieruchomości. Oceni on dla nas jej stan techniczny i ewentualne koszty niezbędnych napraw. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego uprawnia również do występowania jako biegły sądowy oraz doradca inwestycyjny.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Zawód rzeczoznawcy budowlanego nie jest funkcją, którą może pełnić każdy wyłącznie po odbyciu krótkiego kursu. W związku ze wspomnianą już dużą odpowiedzialnością ciążącą na przedstawicielach tego zawodu, wymagania stawiane kandydatom są ściśle określone. Zatem aby móc zostać rzeczoznawcą budowlanym, trzeba przede wszystkim posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, a oprócz tego posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane, co najmniej 10-letnią praktykę w zakresie objętym rzeczoznawstwem oraz znaczący dorobek praktyczny. Dodatkowo należy korzystać w pełni z praw publicznych i być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. To jednak dopiero początek. Po spełnieniu wszystkich wstępnych wymogów należy uzyskać decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, a następnie zostać wpisanym na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa. Formalności związane z ubieganiem się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego można załatwić w okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Natomiast decyzję o nadaniu tytułu zawodowego rzeczoznawcy budowlanego wydaje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zarówno droga po uprawnienia, jak i ich uzyskanie nie jest rzeczą łatwą. Jednak dzięki tak szczegółowym i wysokim wymaganiom można wierzyć, że rzeczoznawcy budowlani to osoby wybrane skrupulatnie i nie przez przypadek. Dlatego też zaufanie do tej grupy zawodowej wciąż znajduje się na wysokim poziomie.

Dzięki zaufaniu, jakim darzymy rzeczoznawców budowlanych, chętniej zwracamy się do nich po pomoc i poradę. Wierzymy, że otrzymamy wiarygodne informacje i fachową poradę. Godny uwagi jest fakt, że aby zajmować stanowisko rzeczoznawcy budowlanego nie wystarczy wyłącznie wiedza teoretyczna, trzeba być również praktykiem, by dobrze orientować się we wszystkich zagadnieniach budowlanych.