Czym się różni deklaracja właściwości użytkowych od deklaracji zgodności?

Od 1 lipca 2013 r., wraz z wejściem w życie postanowień  Rozporządzenia UE Nr 305/2011, obowiązkowe stało się korzystanie z deklaracji właściwości użytkowych DWU. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem zastępującym dotychczas obowiązujące deklaracje zgodności DZ. Wspomniane wcześniej rozporządzenie, nakłada obowiązek sporządzenia DWU przez wszystkich producentów wyrobów budowlanych, które podlegają normom i ocenom zharmonizowanym, a tym samym są znakowane znakiem CE.

Czym się różni deklaracja właściwości użytkowych od deklaracji zgodności?

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera szereg istotnych informacji o produkcie. Przede wszystkim zawiera informację o parametrach normowych spełnianych przez produkt w odniesieniu do normatywów zharmonizowanych. Głównym celem wprowadzenia DWU, jest umożliwienie odbiorcom – użytkownikom łatwego porównania produktów dostępnych na rynku, na podstawie konkretnych danych, które pozwolą na maksymalne dopasowanie produktu do ich potrzeb.

Od 1 lipca 2013 r., wydawanie DWU jest obowiązkowe. Deklaracja właściwości użytkowych musi  zostać dostarczona dla każdego produkty w formie papierowej lub elektronicznej. Ponadto ważną zmianą jest konieczność umieszczenia na deklaracji właściwości użytkowych numeru partii wyrobu objętego tą deklaracją, oraz konieczność dostarczenia jej wraz z wyrobem.

Według wcześniej obowiązujących przepisów producent wyrobów budowlanych wystawiał deklarację zgodności, potwierdzającą zgodność produktu z normami i aprobatami technicznymi. Deklaracja pozostawała do dyspozycji producenta. Odbiorca – użytkownik zazwyczaj otrzymywał częściową informację o zgodności produktu z normami odniesienia, która była umieszczana przy oznaczeniu CE. Według nowych przepisów, producent ma obowiązek, dla każdego odbiorcy wystawić dokument

Deklaracja Właściwości Użytkowych w pełnej treści.

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem który zawiera pełną charakterystykę danego produktu, w zakresie spełnienia przez ten produkt wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych. Deklarację właściwości użytkowych, zawierają minimalny, wymagalny zestaw informacji o produkcie, pozwalający na porównanie tego produktu z innym. Dla każdego produktu, w zależności od planowanego zastosowania, istnieje minimalny zakres charakterystyki.

Na rynku krajowym z kolei, zgodnie z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r., również wprowadzono zmiany. Dotychczas obowiązujące Aprobaty techniczne AT zostały zastąpione Krajowymi Ocenami Technicznymi KOT. Deklaracje Zgodności DZ, zostały zstąpione Deklaracjami Właściwości Użytkowych. Natomiast System Oceny Zgodności został zastąpiony Systemem Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych.

Producent wyrobu budowalnego przeznaczonego na rynek polski, przez umieszczenie na wyrobie znaku budowlanego ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z Polskimi Normami i Krajowymi Ocenami Technicznymi.

Przepisy znowelizowanej ustawy obowiązują od 1 stycznia 2016 r.