Jakie uprawnienia i obowiązki posiada kierownik budowy?

Kierownik budowy jest najważniejszą osobą na placu budowy, a bez jego obecności nie może powstać żaden, nawet niewielki dom. Waga jego pozycji wynika bezpośrednio z posiadanych przez niego uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a ponadto jest uwarunkowana przepisami prawa budowlanego.

Prawo określa także wymagania, jakie musi spełniać osoba, która jest kierownikiem budowy. Ustawa Prawo budowlane wyraźnie określa, iż kierownikiem budowy może być jedynie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym albo budowlanym, a dodatkowo musi ona posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Takie uprawnienia zdobywa się dopiero po ukończeniu odpowiednich studiów wyższych oraz odbyciu kilkuletniej praktyki na budowie, która ponadto musi obejmować także sprawowanie funkcji technicznych pod nadzorem osoby, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Do objęcia tego stanowiska konieczne jest również zdanie egzaminów na uprawnienia techniczne.

Kierownik budowy posiada zatem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w jednej z wielu specjalności techniczno-budowlanych, jakie są określone w Prawie budowlanym. Warto jednak pamiętać, iż swoją funkcję może on pełnić jedynie w zakresie posiadanych uprawnień, dlatego jeśli zakres robót się zmienia lub rozszerza, inwestor musi ustanowić właściwych kierowników owych robót.

Jakie uprawnienia i obowiązki posiada kierownik budowy?

Jakie obowiązki posiada kierownik budowy?

Bez kierownika budowy nie można postawić domu, a nawet rozbudować go, to on jest również osobą odpowiedzialną za cały przebieg prac budowlanych, musi baczyć na to, by były one wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami i z zachowaniem bezpieczeństwa. Na nim również spoczywa zawodowa i dyscyplinarna odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości czy też za błędy, jakie zostały popełnione na placu budowy, a także szereg innych uchybień dotyczących obowiązków zawodowych.

Dla każdej inwestycji musi być prowadzony dziennik budowy, będący dokumentem urzędowym i to w nim właśnie kierownik musi odnotowywać wszelkie kwestie, wiążące się z określoną inwestycją. Taki dziennik budowy uprzednio zostaje opieczętowany w urzędzie, jaki wydał pozwolenie na daną budowę.

Do podstawowych obowiązków, jakie posiada kierownik budowy zalicza się:

 • urzędowe oraz zgodne z przepisami przyjęcie od inwestora i właściwe zabezpieczenie terenu budowy
 • umieszczenie w widocznym miejscu na budowie tablicy informacyjnej i ogłoszenia, jakie zawierają dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • zabezpieczenie terenu budowy
 • prowadzenie dokumentacji budowy oraz dziennika budowy
 • zorganizowanie budowy oraz kierowanie nią w sposób, jaki jest zgodny z projektem, z pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami BHP
 • w przypadku takiej konieczności wprowadzanie zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jakie wynikają z postępu wykonywanych robót budowlanych
 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót
 • podejmowanie działań zabezpieczających budowę przed wstępem osób nieupoważnionych
 • w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa czy zagrożenia wstrzymanie robót budowlanych,
 • realizowanie zaleceń, jakie zostały wpisane do dziennika budowy
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót, a także dokonywanie prób oraz sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych jeszcze przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego oraz zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
 • branie udziału w czynnościach odbioru oraz zagwarantowanie usunięcia wszelkich stwierdzonych wad
 • bardzo istotnym elementem pracy kierownika budowy jest pisemnie złożone oświadczenie stwierdzające, że realizowany budynek wykonano zgodnie z projektem, wydanymi pozwoleniami, obowiązującymi przepisami oraz warunkami zabudowy

Przed zatrudnieniem kierownika budowy należy jednak sprawdzić jego referencje, można także zwrócić się z prośbą o opinie do wcześniejszych inwestorów. Należy pamiętać, że dobry kierownik to taki, który posiada zarówno wiedzę, jak też bogate doświadczenie zawodowe.