Kiedy rzeczoznawca budowlany korzysta z dziennika budowy?

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy przez inwestora nieruchomości jest regulowany przez Ministra Infrastruktury. Oznacza to, że dziennik jest nie tylko niezbędnym dokumentem koniecznym do odbioru domu i nadania budynkowi numeru administracyjnego, ale i dokumentem urzędowym, za którego brak obowiązuje kara grzywny.

Dziennik budowy rejestruje wszystkie roboty budowlane podejmowane przez wykonawcę i jest niezbędny przy dochodzeniu roszczeń z tytułu nieprawidłowo przeprowadzonych prac budowlanych. Tym samym stanowi jeden z kluczowych dokumentów wykorzystywanych przez rzeczoznawcę budowlanego podczas sporządzania ekspertyzy budowlanej.

Kiedy rzeczoznawca budowlany korzysta z dziennika budowy?

To inwestor musi uzyskać dziennik budowy!

Pozyskanie dziennika budowy leży po stronie inwestora. Oznacza to, że jako właściciele nieruchomości musimy jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych zadbać o jego rejestrację. Wnioski o wydanie dziennika budowy przyjmują urzędy miasta lub starostwa powiatowe właściwe inwestorowi. Aby dziennik mógł zostać prawidłowo zarejestrowany, musimy do wniosku dołączyć także:
oświadczenie kierownika budowy zawierające deklarację przejęcia przez niego obowiązków
– wypełnioną stronę tytułową dziennika
listę osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie.

Dziennik budowy będzie prawnie usankcjonowany dopiero wtedy, kiedy zostanie podpisany i opieczętowany przez organ wydający dokument.  

Jak wygląda dziennik budowy?

Dziennik budowy ma formę książki w formacie A4. Jego objętość zależy od wielkości inwestycji, której dotyczy. W przypadku domu jednorodzinnego standardowych rozmiarów dziennik nie powinien przekraczać 20 stron. Co istotne, dokument budowy musi zawierać podwójny papier kancelaryjny do tworzenia kopii zapisów.

Kto prowadzi dziennik budowy?

Za regularne uzupełnianie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Musi on nie tylko pilnować prawidłowości wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych, ale i dokonywać ich w czasie rzeczywistym, z podpisem i datą zapisu. Co istotne, dziennik budowy rejestruje także wszystkie czynności, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prowadzonych robót. Kierownik budowy jest zatem zobligowany także do tego, aby w książce budowy zaznaczać wszystkie przerwy w pracy i zawieszenie robót. W przypadku przerwania prac budowlanych kierownik budowy musi o tym poinformować inwestora.

Oprócz kierownika budowy do dokonywania wpisów w dzienniku budowy jest także uprawniony inwestor, projektant, inspektor nadzoru budowlanego, inspektor sanitarny i geodeta. Wpisów mogą tez dokonywać pracownicy uprawnieni do prowadzenia kontroli na budowie. Dziennik budowy jako dokument urzędowy musi przez cały czas trwania robót znajdować się na budowie w miejscu łatwo dostępnym dla osób upoważnionych do dokonywania wpisów. Jeżeli ulegnie zniszczeniu, kradzieży lub zaginie, należy go odtworzyć z zachowaniem wszystkich wpisów, pieczątek i podpisów.

Rzeczoznawca budowlany – kiedy może wykorzystać dziennik budowy?

Według prawa administracyjnego dziennik budowy jest dokumentem urzędowym. Oznacza to, że z jego prowadzeniem wiąże się domniemanie prawdziwości ujętych w nim zapisków. Dzięki temu dziennik budowy może służyć jako oficjalny środek dowodowy w prowadzeniu spraw, które dotyczą złamania lub zaniechania przepisów prawa budowlanego. Dokument może także być wykorzystywany w postępowaniu karnym dotyczącym popełnionych błędów budowlanych.

Oznacza to, że rzeczoznawca budowlany podczas przeprowadzania oględzin budynku i przygotowywania ekspertyzy budowlanej ma prawo skorzystać z zapisków znajdujących się w dzienniku budowy! Dziennik budowy może też zostać wykorzystany przez niego podczas spraw w sądzie, w których rzeczoznawca budowlany występuje jako świadek-ekspert.

Co się dzieje z dziennikiem budowy po zakończeniu prac budowlanych?

Po zakończeniu prac budowlanych dziennik budowy powinien zostać dołączony do zawiadomienia o wykonaniu robót i formularza wnioskującego o pozwolenie na użytkowanie domu. Dokonuje tego inwestor lub kierownik budowy. Dzięki temu dziennik traktowany jest jako część dokumentacji powykonawczej i może służyć jako dokument techniczny do użytku przez inwestora i administratora budynku.