Kierownik budowy – prawo budowlane 2020. Jakie zmiany?

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane, oprócz najważniejszych zmian dotyczących uproszczenia i przyspieszenia procesów inwestycyjno-budowlanych, na nowo zdefiniowała także obowiązki i prawa osób odpowiedzialnych za proces budowlany. Zmiany ustawowe objęły także obowiązki kierownika budowy i wymagania stawiane wobec osób pełniących to stanowisko. Zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku.

Kierownik budowy – prawo budowlane 2020. Jakie zmiany?

Obowiązki kierownika budowy – zmiany w 2020 roku

Nowelizacja przepisów Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 roku, oprócz daleko idących zmian dotyczących czynności budowlanych i inwestycyjnych, określiła także na nowo prawa i obowiązki kierownika budowy, doprecyzowując niektóre kompetencje kierownika budowy.

Prawa i obowiązki kierownika budowy określa art. 22 Prawa budowlanego. Według zapisów kierownik budowy jest odpowiedzialny m.in. za:

 • przejęcie od inwestora terenu budowy i jego odpowiednie zabezpieczenie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi, a także punktami osnowy geodezyjnej i elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, które podlegają ochronie. Przejęcie musi zostać zapisane w protokole
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • geodezyjne wytyczenie obiektu budowy
 • zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę, przepisami technicznymi i budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zabezpieczenie terenu budowy
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem na budowę osób nieupoważnionych
 • realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik budowy jest też zobowiązany do wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia podejrzenia o możliwości powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na budowie. Sytuacja taka musi być zgłoszona do właściwego organu. O wstrzymaniu robót budowlanych kierownik budowy musi poinformować inwestora i dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi także poinformować inwestora o możliwości weryfikacji robót, które ulegają zakryciu, oraz konieczności dokonania prób instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed oddaniem obiektu budowlanego do użytku. To kierownik budowy zgłasza obiekt budowlany do odbioru, uczestniczy on także w czynnościach odbioru.

Do tej pory kierownik budowy był zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy. W nowelizacji ustawy Prawo budowlane z 2020 roku uchylono art. 42. ust. 2, który zastąpiono art. 45.1. Według niego w przypadku robót budowlanych, które wymagają ustalenia kierownika budowy, powinien być prowadzony:

 • dziennik budowy
 • dziennik rozbiórki
 • dziennik montażu.

Według art. 45 „dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót”, a osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie jest kierownik budowy.

Nowy wpis do ustawy Prawo budowlane stanowi art. 45a.1. Mowa w nim o obowiązkach kierownika budowy, do których należy:

 • zabezpieczenie terenu budowy lub rozbiórki przed rozpoczęcie robót budowlanych
 • potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy przejęcia od inwestora zatwierdzonego projektu budowy i projektu technicznego.

Kierownik budowy musi także umieścić na placu budowy w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz informację o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Przepis ten obejmuje projekty inwestycyjne, w których roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i zatrudniają jednocześnie przynajmniej 20 pracowników.

W nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2020 roku, w art. 36b.1, dodano zapis obligujący kierownika budowy do okazywania aktualnego projektu budowlanego na każde żądanie organu nadzoru budowlanego!

Prawa kierownika budowy

Do praw kierownika budowy, oprócz możliwości konsultacji uzasadnionych zmian w projekcie budowlanym z inwestorem, należy także możliwość komentowania w prowadzonym dzienniku budowy zaleceń projektowych lub nadzorczych w nim zawartych. Dzięki temu kierownik budowy może się zabezpieczyć przed ewentualnymi konsekwencjami popełnionych błędów budowlanych oraz uniknąć odpowiedzialności zawodowej za czynności, które nie były wynikiem jego nierzetelności, ale np. wady projektowej.

Uwaga! Kierownik budowy musi mieć aktualne ubezpieczenie OC. Ponosi on także odpowiedzialność z tytułu wykonywanej funkcji.