Przebudowa i remonty budynków – kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie? Po nowelizacji Prawa Budowlanego

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowelizacja przepisów prawa budowlanego. Myślą przewodnią ustawodawcy było uproszczenie, a tym samym przyśpieszenie prac remontowych oraz budowlanych. Na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę?

Największe modyfikacje dotyczą pozwoleń oraz zgłoszeń na przeprowadzenie prac budowlanych. Zniesiono konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub też potrzeby uprzedniego zgłoszenia w przypadku szeregu zróżnicowanych inwestycji remontowo-budowlanych.

Przebudowa i remonty budynków – kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie? Po nowelizacji Prawa Budowlanego

Kiedy pozwolenie lub zgłoszenie nie jest potrzebne?

Warto wymienić te prace, które właściwie nie wymagają od inwestora jakiegokolwiek kontaktu z urzędniczą machiną. Bez uprzedniego zgłoszenia oraz uzyskania pozwolenia możemy przeprowadzić budowę następujących obiektów i instalacji:

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej – np. parterowych budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m,
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 wraz z opaskami brzegowymi,
 • klimatyzacji,
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia ani zgłaszania przebudowy budynków, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wcześniej, niezbędne było tylko zgłoszenie (pod warunkiem, że przebudowa nie prowadziła do zwiększenia oddziaływania). Obecnie, zgłoszenie jest wymagane tylko w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych. W pozostałych przypadkach, nie jest potrzebne ani pozwolenie, ani zgłoszenie.

Ustawa wprowadza także zmiany polegające na zniesieniu obowiązku dokonania zgłoszenia także w odniesieniu do przebudowy:

 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Kiedy wymagane jest zgłoszenie?

Według nowych zapisów ustawy, uproszczone (wystarczy zgłoszenie) zostały następujące inwestycje budowlane:

 • budowa wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2 (łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki);
 • budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • remonty dotyczące obiektów budowlanych innych niż budynki oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę – kiedy?

Według obowiązujących przepisów, inwestor sam może zdecydować o tym, czy zgłasza budowę domu jednorodzinnego czy też decyduje się na uzyskanie pozwolenia (może być pomocne podczas procedury przyznania kredytu). Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy zgłoszenie budowy domu nie jest możliwe, a inwestor jest zobligowany do uzyskania pozwolenia. Dotyczy to przypadków, kiedy:

 • obszar oddziaływania projektowanego budynku wykracza poza działkę, na której będzie on budowany – nasz projekt może oddziaływać na innych sąsiadów, np. poprzez ograniczanie światła dziennego, zanieczyszczanie powietrza czy generowanie hałasu;
 • działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody – niezbędne jest wtedy postępowanie środowiskowe.

Do uzyskania pozwolenia jesteśmy także zobligowani w przypadku budowy domów wielorodzinnych, „bliźniaków” czy tzw. „szeregowców”.
Istotną zmianą jest także skrócenie czasu na zgłoszenie odmowy rozpoczęcia prac budowlanych do 21 dni (wcześniej 30 dni). Wprowadzona nowelizacja w znaczący sposób przyspiesza proces realizacji inwestycji.