Ekspert w dziedzinie budownictwa pełni samodzielną funkcję techniczną i może opiniować w sprawach karnych z zakresu prawa budowlanego. Głównym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest weryfikowanie stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz sporządzanie opinii technicznych i ekspertyz budowlanych, które dopuszczają nieruchomość do użytkowania.

Rzeczoznawca budowlany – kim jest?

Rzeczoznawca budowlany ocenia stan techniczny budynku użytkowego. To właśnie on sporządza oględziny nieruchomości i przygotowuje odpowiednią dokumentację poświadczającą aktualny stan budynku, czyli opinie techniczne i ekspertyzy budowlane. Oprócz funkcji eksperckiej zawód rzeczoznawcy budowlanego jest także zawodem zaufania publicznego. Sam rzeczoznawca budowlany może także pełnić samodzielną funkcję techniczną. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby specjalista był nie tylko odpowiednio przygotowany pod względem wiedzy, ale także umiejętności i doświadczenia, które jest niezbędne do prawidłowej oceny procesu budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany musi ukończyć studia wyższe w specjalności właściwej dla jego zawodu i posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Poza tym kandydat na eksperta w dziedzinie budownictwa musi posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane, korzystać w pełni z praw obywatelskich, zdać wszystkie niezbędne egzaminy kwalifikacyjne i posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie w budownictwie i w zakresie sporządzania ekspertyz budowlanych. Doświadczenie to powinno być zdobywane pod okiem wykwalifikowanego rzeczoznawcy budowlanego. Tytuł rzeczoznawcy przyznaje Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na maksymalnie 10 lat.

Rzeczoznawca budowlany może przygotowywać opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, opiniować i orzekać w sprawach cywilnych i budowlanych z zakresu budownictwa i prawa budowlanego, opiniować ekspertyzy budowlanego wydane przez innych rzeczoznawców, a także uczestniczyć w sprawach karnych jako tzw. świadek-ekspert będący specjalistą w zakresie prawa budowlanego.  

Rzeczoznawca budowlany – czym się zajmuje?

Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję techniczną na budowie. Z racji tego, że jest specjalistą w dziedzinie budowlanej, może on sporządzać opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, opiniować wydane już ekspertyzy budowlane, a także uczestniczyć jako głos ekspercki w sprawach karnych dotyczących budownictwa. Poza tym rzeczoznawca budowlany jest uzdolniony do świadczenia usług doradczych w sprawach budowlanych i inwestycyjnych, np. podczas sprzedaży, zakupu lub remontu domu. Z racji tego, że pełni samodzielną funkcję techniczną na budowie, rzeczoznawca może także sprawować nadzór techniczny nad budową. Specjalista przygotowuje też projekty budowlane i przeprowadza obowiązkowe okresowe przeglądy budynków mieszkalnych.

Ekspertyza budowlana wykonywana przez rzeczoznawcę budowlanego to oficjalny dokument prawny stanowiący zapis aktualnego stanu technicznego nieruchomości. Opinia może być sporządzona na zlecenie podmiotu administracji publicznej, ale też prywatnego zleceniodawcy. W każdym przypadku prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana musi w sposób miarodajny i obiektywny oceniać jakość wykonanych prac budowlanych. Rzetelność dokumentu oraz poprzedzających jego sporządzenie badań na budowie jest bardzo ważna, ponieważ ekspertyza budowlana może być także wykorzystywana jako opinia ekspercka w sprawach cywilno-prawnych przez sąd, a poza nim także przez policję i inspektora nadzoru budowlanego.

Profesjonalnie i obiektywnie przygotowana ekspertyza budowlana musi być poprzedzona miarodajnym wywiadem na miejscu budowy oraz oględzinami budynku i jego części. Dokument musi także zawierać konieczne dane techniczne, liczbowe i opisowe, a także rysunki i fotografie sporządzone na miejscu, niezbędne do oceny stanu technicznego budynku. Bardzo ważna w tym zakresie jest opinia rzeczoznawcy budowlanego na temat stanu technicznego instalacji i urządzeń, które uległy awarii lub uszkodzeniu, a także tych, które zostały dopiero zamontowane, np. podczas remontu budynku.

Ekspertyza budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego musi być miarodajna – to na jej podstawie ekspert może dopuścić nowy budynek mieszkalny do bezpiecznego użytkowania lub wstrzymać albo cofnąć takie pozwolenie.