Rzeczoznawca budowlany, jako zawód zaufania publicznego

Rzeczoznawca budowlany to zawód, który mimo krótkiej historii, ma niebagatelny wpływ na nasze życie. Decyduje o bezpieczeństwie osób korzystających z nieruchomości. Warto zapoznać się z poniższym tekstem, aby dowiedzieć się z jakich innych powodów klasyfikuje się go jako zawód zaufania publicznego.

Rzeczoznawca budowlany, jako zawód zaufania publicznego

Rzeczoznawca budowlany – potrzebna profesja

W Polsce rzeczoznawstwo budowlane funkcjonuje niemal 50 lat. Pierwsze regulacje prawne dotyczące nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego pojawiły się w przepisach ustawy z 1974 r. Uregulowanie prawne powołujące funkcję rzeczoznawcy budowlanego było wówczas efektem potrzeb, których źródłem był proces budowlany, obejmujący – poza przygotowaniem i realizacją inwestycji – konieczność utrzymania w odpowiednim stanie nieruchomości wyróżniających się coraz wyższym skomplikowaniem technicznym. Powstała potrzeba wydawania ekspertyz/opinii dotyczących oceny stanu technicznego inwestycji i wykonywanych robót, których celem było (i nadal jest), przyjęcie słusznych rozwiązań projektowych. O tym, że rzeczoznawca budowlany to zawód zaufania publicznego, decyduje kilka względów.

Samorząd zawodowy

Warto wyjaśnić, że zawód zaufania publicznego jest zawodem (lub grupą zawodów), dla którego ustawowo powołano do życia samorządy zawodowe, o których stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dla rzeczoznawców budowlanych samorząd zawodowy utworzono ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Obecnie orzekanie o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego następuje na podstawie przepisu art. 8b owej ustawy.

Warto podkreślić, że poza korzystaniem z praw publicznych i posiadaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta), warunkiem uzyskania tytułu rzeczoznawcy jest członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.

Służebność na rzecz bezpieczeństwa

O tym, czy jakiś zawód określić można mianem zawodu zaufania publicznego, decyduje również jego charakter. Uściślając, polega on na wykonywaniu zadań wyróżniających się szczególnym charakterem, między innymi z punktu widzenia troski o realizację interesu publicznego.

Rzeczoznawca w 100% spełnia ten warunek. Jest to bowiem zawód, który wiąże się ze służebnością na rzecz bezpieczeństwa tego, co w ramach zawodu się wykonuje, czyli bezpieczeństwa budowli czy konstrukcji. Priorytetowym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest, aby obiekty budowlane, w których mieszkają ludzie (budynki jedno- i wielorodzinne), uczą się, pracują, lub z których jedynie korzystają (czyli sklepy, centra handlowe, centra rozrywki), nie stanowiły zagrożenia.

Postawa rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawca budowlany realizuje swoje obowiązki w sposób należyty wyłącznie wtedy, gdy wyróżnia go nienaganna postawa moralna i etyczna. Osoba taka musi być prawa, aby właściwie spełnić powierzone zadania, ponadto rzeczoznawca budowlany bezwzględnie musi być odporny na zagrożenia korupcyjne.

Przestrzeganie prawa, nie tylko budowlanego, to ważny warunek pracy w tym zawodzie. Rzeczoznawca budowlany powinien charakteryzować się również odpowiedzialnością. Wykonuje on profesję wymagającą obowiązkowości, rzetelności oraz pełnej świadomości znaczenia efektów wykonywanej pracy, dla zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. Jest to również zawód wymagający kultury osobistej oraz wrażliwości na oczekiwania zleceniodawców (w kwestii rzetelnie wykonanej usługi).

Kompetencje rzeczoznawcy budowlanego

Osoba realizująca obowiązki rzeczoznawcy budowlanego jest specjalistą, który doradza i wykonuje opinie często w trudnych sprawach. To kompetentny ekspert, a osiągnięty przez niego tytuł jest najwyższym w zakresie budownictwa. Wysiłek jaki trzeba włożyć w jego zdobycie jest ogromny.

Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego wiąże się z koniecznością przejścia przez długi proces zdobywania wysoko wyspecjalizowanej wiedzy inżyniera budownictwa. W tym przypadku początkiem drogi jest ukończenie odpowiedniego kierunku studiów, niezbędne jest także zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych w projektowaniu oraz na budowie. Dopiero kolejnym etapem zdobywania kompetencji jest uzyskanie uprawnień budowlanych. Ważnym przystankiem na drodze do uzyskania tytułu jest praca zawodowa (w tym praktyczne doświadczenie), która daje możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności. Przejście tej długiej drogi rozwoju zawodowego w sposób rzetelny i odpowiedzialny pozwala na zdobycie tytułu profesjonalnego i godnego zaufania rzeczoznawcy budowlanego.