Ekspertyza budowlana to dokument sporządzony przez rzeczoznawcę budowlanego, w którym znajduje się ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego. Opinia techniczna tego typu jest sporządzana na podstawie oględzin specjalisty i wykonania odpowiednich badań. Co zawiera ekspertyza budowlana? Jak sporządzić dobrą ekspertyzę budowlaną?

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to opinia rzeczoznawcy budowlanego na temat stanu technicznego domu. Zazwyczaj wykonuje się ją na zlecenie osoby prywatnej, ale często zleca ją także organ administracji publicznej. Rzeczowa i miarodajna ekspertyza budowlana pomaga w ustaleniu błędów budowlanych, przyczyn usterek i uszkodzeń budynku, a także pomaga ocenić rzeczywisty stan techniczny remontowanego budynku mieszkalnego. Opinia rzeczoznawcy budowlanego jest też potrzebna podczas procesu budowlanego – rzeczoznawca sprawdza wówczas poprawność wykonanych robót budowlanych i dopuszcza nieruchomość do użytku. Na podstawie ekspertyzy budowlanej rzeczoznawca może też wstrzymać pozwolenie na zamieszkiwanie budynku, np. jeżeli oględziny wykazują poważne uszkodzenia domu. Opinia rzeczoznawcza może też być wykorzystywana przez policję, prokuraturę i inspektora nadzoru budowlanego, a także sąd.

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana nie tylko zawiera ocenę rzeczoznawcy budowlanego na temat stanu technicznego budynku, ale i zalecenia eksperta co do dalszych napraw i remontów. Oznacza to, że od opinii technicznej rzeczoznawcy budowlanego zależy zarówno nasze bezpieczeństwo, jak potencjalne przeznaczenie budynku i jego dalsze losy. Szacuje się, że większość spraw prowadzonych przez rzeczoznawcę budowlanego kończy się w sądzie. Ekspertyza budowlana przygotowana w oparciu o naoczne dowody popełnienia błędów na budowie z całą pewnością pomoże nam także w odzyskaniu pieniędzy oraz egzekwowaniu działań naprawczych od nierzetelnego wykonawcy. Tym bardziej, podejmując współpracę z rzeczoznawcą budowlanym, powinniśmy mieć pewność, że przygotowana przez niego dokumentacja będzie rzetelna, miarodajna i obiektywna, a także, że będzie zawierała wszystkie elementy mogące świadczyć na naszą korzyść.

Jaką objętość powinna mieć ekspertyza budowlana? Trudno ocenić dokładną liczbą stron, na których powinna zmieścić się opinia techniczna rzeczoznawcy budowlanego. Bez względu jednak na stopień zawiłości konkretnej sprawy budowlanej, możemy mieć pewność, że ekspertyza mieszcząca się na kilku stronach maszynopisu nie może odpowiadać naszym wymaganiom pod względem rzetelności badania. Jeśli opinia eksperta jest lakoniczna, możemy podejrzewać, że jest to tylko zarys badania wykonany na podstawie niepełnych danych. Niedopuszczalne jest przy tym, żeby specjalista przygotował dokumentację poświadczającą stan techniczny budynku, nie biorąc udziału w oględzinach.

Profesjonalny rzeczoznawca budowlany przed wydaniem opinii technicznej musi udać się na miejsce zdarzenia i dokładnie opisać zastaną tam sytuację. Zazwyczaj dobrze wykonana ekspertyza budowlana oparta na miarodajnych obserwacjach rzeczoznawcy mieści się na kilkudziesięciu stronach maszynopisu i zawiera:

analizę i opis uszkodzeń i usterek

– objaśnienie dokumentacji budynku

– obliczenia

– badania materiałowe

– dokumentację fotograficzną i rysunkową z miejsca zdarzenia

– wskazówkę co do przyczyn problemu/usterki

– opis możliwych rozwiązań problemu

kosztorys napraw

– wnioski i zalecenia końcowe.

Co jeszcze powinna zawierać ekspertyza budowlana? Tak jak w przypadku wyboru rzeczoznawcy budowlanego musimy mieć pewność, że wybrany przez nas specjalista jest fachowcem, tak w przypadku opinii technicznej sporządzonej przez niego musimy być pewni, że dokument jest ważny i możemy się nim posługiwać. Poza elementami wskazanymi w powyższym wykazie, które dotyczą badań przeprowadzonych na miejscu zdarzenia, w ekspertyzie budowlanej rzeczoznawca budowlany powinien jeszcze umieścić:

– własnoręczny podpis wraz z numerem uprawnień oraz numerem członkowskim potwierdzającym przynależność rzeczoznawcy do Izby Inżynierów Budownictwa

– kopię potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z datą

– kopię uprawnień budowlanych i/lub rzeczoznawczych ze wskazaniem ich zakresu.

Może się wydawać, że taka skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji i tak podpisanej przez rzeczoznawcę budowlanego jest zbyteczna. Jako zleceniodawcy musimy jednak mieć pewność, że po kilkudziesięciu latach, kiedy będziemy musieli skorzystać z ekspertyzy budowlanej, dokument będzie ważny i będzie nam dawał pełny obraz stanu technicznego budynku sprzed kilku lat.