Rzeczoznawca budowlany to bez wątpienia jedna z ważniejszych osób biorących udział w procesie budowlanym. To on ocenia jakość wykonanych prac, a w przypadku wszelkiego rodzaju nieprawidłowości decyduje o tym, czy nieruchomość może być dopuszczona do bezpiecznego użytkowania. Jego zawód określany jest mianem zawodu zaufania publicznego, dlatego tak ważne jest, żeby rzeczoznawca budowlany był osobą kompetentną i miał doświadczenie w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. Kim jest rzeczoznawca budowlany i gdzie można sprawdzić jego uprawnienia?

Rzeczoznawca budowlany – kto to?

Rzeczoznawca budowlany to ekspert w dziedzinie budownictwa. Może sporządzać dokumenty poświadczające stan techniczny budynku, w tym ekspertyzy budowlane, a także wszelkiego rodzaju opinie techniczne dotyczące poszczególnych prac budowlanych i elementów składowych nieruchomości. To on dopuszcza nowy budynek do użytku i ocenia prace budowlane pod kątem ich prawidłowości, a także opiniuje stopień uszkodzeń powstałych w strukturze budynku w wyniku błędów budowlanych. Pamiętajmy, że nie warto oszczędzać na wyborze dobrego i sprawdzonego rzeczoznawcy budowlanego – ważniejsze od poniesionych kosztów są jego kompetencje i wiarygodność, ponieważ to od nich zależy nasze bezpieczeństwo. Z tego względu przed wyborem dobrego rzeczoznawcy budowlanego warto sprawdzić jego referencje, kompetencje i doświadczenie, a także mieć świadomość, jakie sprawy do tej pory prowadził i czy ma doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz technicznych. Pamiętajmy, że na rzeczoznawcy budowlanym ciąży odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa, dlatego podejmowane przez niego działania powinny odbywać się w zgodzie z przepisami prawa i oddawać rzeczywisty stan.

Kandydat na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego musi mieć ukończone studia wyższe w specjalizacji budowlanej, którą wybrał jako rzeczoznawca budowlany. Dodatkowo aplikant musi mieć ugruntowaną i udokumentowaną wiedzę z zakresu prawa budowlanego i odbyć przynajmniej 10-letnią praktykę pod opieką doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego z odpowiednimi uprawnieniami. Przyszły ekspert w zakresie budownictwa musi też mieć doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych.

Kandydat na to stanowisko nie może być karany, musi korzystać w pełni z praw publicznych i obligatoryjnie posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane. Jeżeli spełni te warunki, wówczas Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie mogła przyznać mu tytuł rzeczoznawcy budowlanego na okres maksymalnie 10 lat.

Gdzie sprawdzić kompetencje rzeczoznawcy budowlanego?

Od tego, czy trafimy na dobrego rzeczoznawcę budowlanego, zależy nie tylko jakość wykonanych przez niego prac eksperckich, ale i nasze bezpieczeństwo. To przecież jego opinia będzie kluczowa w kontekście użytkowania budynku mieszkalnego. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy nie tylko kierowali się sprawdzonymi opiniami osób, które współpracowały z danym rzeczoznawcą budowlanym, ale i sprawdzili jego kompetencje. Wybór eksperta nie musi być przecież przypadkowy – ważne jest, żeby osoba, której powierzymy swoje sprawy, miała doświadczenie i była odpowiednio przygotowana do swojej pracy. Przed wyborem rzeczoznawcy powinniśmy zatem sprawdzić kilka kwestii związanych z jego działalnością. Jakich?

Po pierwsze, rzeczoznawca budowlany za swoją pracę ponosi odpowiedzialność karną, zawodową i cywilną, dlatego obowiązkiem jest, żeby osoba pełniąca tę funkcję posiadała ważne ubezpieczenie OC. Jeżeli go nie ma, nie powinna wykonywać obowiązków rzeczoznawczych. Po drugie, rzeczoznawca budowlany musi należeć do samorządu zawodowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Tę informację możemy zweryfikować za pomocą wykazu uprawnień budowlanych i przynależności konkretnych ekspertów w dziedzinie budownictwa do samorządu. Po trzecie, rzeczoznawca budowlany musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Nie bójmy się zatem, przed podpisaniem umowy, poprosić rzeczoznawcy o przedłożenie dokumentów poświadczających zarówno jego kompetencje, jak i doświadczenie. Informacje te możemy także sprawdzić w bazie inżynierów budownictwa udostępnianej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Co bardzo ważne, na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego możemy też podejrzeć rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz osób, które zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Lista specjalistów, którzy zezwolili na udostępnienie swoich danych, jest dostępna na stronie: https://e-crub.gunb.gov.pl/