W ekspertyzie budowlanej powinny znaleźć się dane dotyczące aktualnego i rzeczywistego  stanu technicznego budynku użytkowego. Ekspertyza budowlana powinna być przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w sporządzaniu podobnych dokumentów urzędowych. Jest to o tyle istotne, że to właśnie na jej podstawie budynek powinien być dopuszczony do bezpiecznego użytkowania.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to oficjalny dokument urzędowy, który zawiera informacje o rzeczywistym stanie technicznym budynku. Rzetelnie przeprowadzona ekspertyza budowlana powinna obejmować opis wszystkich części budynku i jego otoczenia, w tym instalacji w nim zamontowanych i warunków wodno-gruntowych działki, na której znajduje się nieruchomość. Jeżeli budynek uległ uszkodzeniu albo zleciliśmy wykonanie ekspertyzy budowlanej przy okazji przebudowy domu, jego remontu lub zmiany jego przeznaczenia, badanie techniczne powinno także zawierać opisy dotyczące wykonanych robót budowlanych, ich przebiegu, zgodności z projektem oraz jakości i celowości zużytych materiałów budowlanych.

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana może być wykorzystywana przez prywatnych inwestorów w celu zweryfikowania aktualnego stanu budynku mieszkalnego oraz jakości wykonanych robót budowlanych i remontowych, ale bardzo często służy ona jako dowód w sprawach karnych z zakresu prawa cywilnego i prawa budowlanego. Wówczas może być sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie osoby prywatnej biorącej udział w sporze, ale także na prośbę sądu, policji, prokuratora i inspektora nadzoru budowlanego.

Kiedy sporządza się ekspertyzę budowlaną?

Rzeczoznawca budowlany może przygotować ekspertyzę budowlaną na zlecenie osoby prywatnej lub instytucji państwowej. Jej wydanie jest obligatoryjne w sytuacji oddawania do użytku nowego budynku, ale ekspertyza budowlana powinna być także sporządzona w przypadku zmiany sposobu użytkowania domu, jego przebudowy, nadbudowy, wymiany znaczących części budynku czy dużych remontów, podczas których np. nastąpiła zmiana instalacji elektrycznej. Pamiętajmy, że w przypadku wykrycia samowoli budowlanej albo wyraźnych zniszczeń mogących mieć wpływ na stan techniczny budynku rzeczoznawca budowlany będzie zmuszony wstrzymać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości.

Poza tym rzeczoznawca budowlany może sporządzić ekspertyzę budowlaną w przypadku:

– konieczności sprawdzenia stanu technicznego budynku podczas jego sprzedaży lub kupna

modernizacji budynku

– wydzielenia w budynku mieszkalnym lokali użytkowych

– konieczności sprawdzenia stanu technicznego budynku w przypadku usterek, np. pęknięć ścian, sufitów lub innych elementów domu

– konieczności zlokalizowania awarii

– konieczności zweryfikowania poprawności przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych

dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

Co musi zawierać ekspertyza budowlana? 

Ekspertyza budowlana powinna zawierać opis przedmiotu badania technicznego i sprawdzanych elementów budynku, a także opis instalacji i wyposażenia znajdującego się w domu. Poza tym w ekspertyzie budowlanej muszą się znaleźć konieczne pomiary, obliczenia i dokumentacja fotograficzna i rysunkowa z miejsca oględzin. Rzeczoznawca budowlany przygotowujący dokument musi też w nim zawrzeć dokładny opis aktualnego stanu technicznego budynku oraz zaobserwowanych uszkodzeń, usterek i możliwych przyczyn ich wystąpienia. W rzetelnie przygotowanej ekspertyzie budowlanej powinny się też znaleźć zapisy rekomendujące konkretne działania naprawcze oraz orientacyjny kosztorys napraw.

 

Żeby mieć pewność, że ekspertyza budowlana została sporządzona w sposób rzetelny i z zachowaniem wszystkich koniecznych procedur odpowiednich dla tego typu czynności, przygotowanie badania technicznego domu powinniśmy zlecić wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu. Tylko doświadczony ekspert w dziedzinie budownictwa będzie w stanie zagwarantować nam prawidłowość i miarodajność zapisów znajdujących się w ekspertyzie budowlanej.