UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR

TO WARTO MIEĆ!

 

Umowy o roboty budowlane wzór – stworzony został dla wykonawców robót budowlanych przez prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm budowlanych.

Każdy wykonawca robót budowlanych może skorzystać ze wzoru umowy o roboty budowlane. Z wzoru umowy o roboty budowlane mogą skorzystać wykonawcy robót budowlanych, zarówno osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego.

Umowa o roboty budowlane jest dedykowana do prostych robót budowlanych, jak i tych bardziej skomplikowanych. Umowa o roboty budowlane jest prosta, nieskomplikowana i została przygotowana tak, aby zminimalizować powstanie sporu sądowego między inwestorem, a wykonawcą robót budowlanych. Ponad wszystko unikamy zbędnych i niekorzystnych zapisów umowy o roboty budowlane, które niepotrzebnie skomplikowałyby pozycję wykonawcy i inwestora.

 

WZÓR UMOWY O WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

Dlaczego powinieneś wybrać wzór umowy o roboty budowlane?

  • Wzór umowy o roboty budowlane zawiera część opisową, która w sposób przejrzysty umożliwia wykonawcy wypełnienie według potrzeb tzw. „pustych” miejsc. Część opisowa wyjaśnia, dlaczego konkretny zapis umowy o roboty budowlane jest ważny. Dodatkowo
    w części opisowej wyjaśniliśmy, jakie ryzyko wiąże się z konkretnym zapisem umowy o roboty budowlane.
  • Umowy o roboty budowlane wzór zawiera główne załączniki, które umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie wykonywania robót budowlanych przez wykonawców.

 

ZAWARCIE UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ

  • Z wzoru umowy o roboty budowlane mogą korzystać zarówno małe jak i duże firmy budowlane, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że wzór umowy o roboty budowlane jest właściwy dla wykonawców – osób fizycznych i spółek prawa handlowego.

PROSTA UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR

  • Wyeliminowane zostały zbędne zapisy stosowane na rynku branży budowlanej w umowach o roboty budowlane. Pozbyliśmy się trudnych i skomplikowanych regulacji. Umowa o roboty budowlane jest prosta i przejrzysta.
  • Korzystanie ze wzoru umowy o roboty budowlane pozwala zaoszczędzić cenny czas. Nie musisz tracić czasu na przygotowanie umowy od nowa. W prosty sposób możesz wypełnić tzw. „puste” miejsca według swoich potrzeb.
  • Wzór umowy o roboty budowlane zapewnia spore oszczędności. Wykonawcy robót budowlanych nie muszą za każdym razem wysyłać projektu umowy do oceny przez prawników. Każdorazowe konsultacje prawne z prawnikami to duży wydatek. Posługując się wzorem oraz częścią opisową do umowy o roboty budowlane wykonawca jest w stanie szybko i skutecznie przygotować umowę o roboty budowlane według konkretnych potrzeb.

Tutaj jest więcej o tym, kiedy można odmówić odbioru robót budowlanych.

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR – KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ

Kto może korzystać ze wzoru umowy o roboty budowlane?

Przede wszystkim z wzoru umowy o roboty budowlane i części opisowej powinni korzystać wykonawcy robót budowlanych. Bez znaczenia jest forma działalności gospodarczej wykonawców robót budowlanych. Umowa o roboty budowlane wzór może jest uniwersalna, a mianowicie może być wykorzystana przez osoby fizyczne, spółki i inni. Dedykujemy wzór umowy o roboty budowlane generalnym wykonawcom, którzy zawierają umowę o roboty budowlane bezpośrednio z inwestorem. Jednakże wzór umowy o roboty budowlane jest ściśle przeznaczony do prac, które są robotami budowlanymi. Ze wzoru nie należy korzystać do prac, które podlegają regulacji umowy o dzieło.

Skontaktuj się z adwokatem, aby dowiedzieć się, czy wzór umowy o roboty budowlane można stosować do wykonywanych przez Ciebie.

kancelaria prawa budowlanego adwokat Marek Chudzicki

 

CO POWINIEN ZAWIERAĆ DOBRY WZÓR UMOWY BUDOWLANEJ?

  • Umowa o roboty budowlane wzór – zawiera aż 7 stron odpowiednio przygotowanego aktu prawnego. Zapisy umowy zabezpieczają podstawowe i najważniejsze ustawowe elementy umowy o roboty budowlane Załączniki do umowy o roboty budowlane pozwalają skutecznie rozpocząć i zakończyć roboty budowlane. Załączniki zawierają: protokół przekazania nieruchomości oraz protokół odbioru nieruchomości. Ważne jest, że do umowy załączamy także wzór karty gwarancyjnej, który może być wykorzystany przez wykonawców robót budowlanych.
  • Część opisowa wzoru umowy o roboty budowlane to przejrzyste omówienie umowy. Część opisowa skupia się na poszczególnych zapisach umowy o roboty budowlane. W szczególności opisujemy zapisy wzoru umowy o roboty budowlane, które zawierają „luki” do samodzielnego uzupełnienia przez wykonawców robót budowlanych.

 

ZAPISY PROSTEJ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot umowy o roboty budowlane – to jeden z najistotniejszych elementów umowy o roboty budowlane. Szczegółowe i prawidłowe określenie postanowień umowy będzie rzutować na końcowy efekt i weryfikację, czy umowa o roboty budowlane została prawidłowo wykonana. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Z kolei inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót budowlanych przewidzianych w umowie.
W szczególności mowa tutaj o przekazaniu wykonawcy terenu budowy i dostarczenia projektu, a także do odebrania od wykonawcy obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Termin wykonania robót budowlanych – wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie określonym w umowie o roboty budowlane. Niezachowanie terminu z winy wykonawcy robót budowlanych aktualizuje jego odpowiedzialność majątkową. Strony umowy o roboty budowlane mogą określić terminy częściowe na wykonanie konkretnych etapów robót budowlanych np. według odpowiedniego harmonogramu. Dlatego też niewykonanie w terminie określonych etapów robót budowlanych będzie mogło stanowić o nienależytym wykonaniu umowy przez wykonawcę.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych – wysokość wynagrodzenia wykonawcy można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Przede wszystkim strony umowy o roboty budowlane mogą ustalić wynagrodzenie ryczałtowe albo kosztorysowe. Wynagrodzenie kosztorysowe polega na zestawienia planowanych robót i przewidywanych kosztów ich wykonania. Ustalenie sposobu wynagrodzenia wykonawcy ma bezpośredni wpływ na rozliczenie wykonanych robót budowlanych, a także na ewentualne dodatkowe lub nieprzewidziane rozliczenia.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Prawa i obowiązki stron – umowa o roboty budowlane wzór nie zawiera niepotrzebnych zapisów, które komplikowałyby sytuację wykonawcy i inwestora. Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie o roboty budowlane obiektu w terminie to najważniejszy obowiązek wykonawcy. Jednakże jest to zaledwie jeden z wielu obowiązków wykonawcy wynikający z umowy o roboty budowlane. Tak samo jest w przypadku zamawiającego, albowiem zapłata wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia to także jeden z wielu obowiązków inwestora. Wzór umowy o roboty budowlane zawiera przejrzyste zapisy regulujące uprawnienia i obowiązki stron.

Wadliwe wykonanie umowy – ponad wszystko do umowy o roboty budowlane znajdą zastosowanie przepisy o rękojmi. Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny względem inwestora, jeżeli roboty budowlane mają wadę. W konsekwencji inwestor może skorzystać z uprawnienia z rękojmi za wady robót budowlanych. Wymienić tutaj można np. zobowiązanie do usunięcia wady, obniżenie ceny albo nawet odstąpienie od umowy o roboty budowlane. Wada polega między innymi na niezgodności wykonanych robót budowlanych z zawartą umową. Dodatkowo strony mogą zabezpieczyć należyte wykonanie umowy o roboty budowlane przez wprowadzenie instytucji gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – powszechnym zdarzeniem jest, że nawet najlepsze intencje stron umowy o roboty budowlane nie są wystarczające, aby realizacja umowy przebiegła pomyślnie. Najdalej idącym uprawnieniem inwestora i wykonawcy robót budowlanych jest odstąpienie od umowy o roboty budowlane z winy drugiej strony. W związku z tym bardzo ważne jest prawidłowe zredagowanie umowy o roboty budowlane w zakresie odstąpienia od umowy.

Na dodatek należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżnienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od umowy z winy drugiej strony. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane będzie traktowane jako skuteczne, o ile spełnione zostaną przesłanki wymienionych w zapisach umowy o roboty budowlane lub ustawie kodeks cywilny.

Kary umowne w umowie o roboty budowlane – kara umowna odgrywa bardzo ważną rolę w umowach o roboty budowlane. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej ilości pieniędzy. Co ważniejsze strona umowy o roboty budowlane nie może bez zgody drugiej strony zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane kara umowna należy się stronie umowy w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości. Co gorsza obowiązek ten powstanie bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ponad wszystko żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony umowy o roboty budowlane inaczej postanowiły.

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR – ZASTOSOWANIE

Umowa o roboty budowlane wzór – ten dokument należy stosować wyłącznie do robót budowlanych, które zostały odrębnie uregulowane w kodeksie cywilnym. W istocie bardzo często spory sądowe dotyczą prawidłowej kwalifikacji prawnej umowy łączącej strony. W tym wypadku nazwanie umowy jako umowy o roboty budowlane nie ma znaczenia. Zarówno umowa, jak i rzeczywisty zakres prac do wykonania będzie decydować o tym, czy jest to umowa o roboty budowlane, a nie np. umowa o dzieło. Umowa o dzieło zawiera inne regulacje prawne, które tylko w części stosujemy do umowy o roboty budowlane.
Co do zasady wykonywanie robót budowlanych wymaga projektowania oraz podlega zinstytucjonalizowanemu nadzorowi. Poza tym roboty budowlane to prace większe, posiadające odpowiednie i konkretne właściwości fizyczne.

Tutaj znajdziesz wzór umowy o roboty budowlane, sprawdź szczegóły w zaufanej kancelarii współpracującej w rzeczoznawcami budowlanymi!

wzor umowy o roboty budowlane