Przeglądy budynków wpływają na wypłaty ubezpieczenia

To, czy budynek mieszkalny jest utrzymany w dobrym stanie i nadaje się do użytkowania, możemy określić wyłącznie na podstawie przeprowadzanych systematycznie i ważnych przeglądów technicznych. Oglądu instalacji i wyposażenia domu może dokonać tylko ekspert z zakresu budownictwa. Co istotne, okresowe przeglądy budynków są obowiązkowe, a ich zaniechanie może skutkować nie tylko konsekwencjami prawnymi, ale także narażeniem domowników na niebezpieczeństwo. Musimy też pamiętać, że w sytuacji awarii instalacji brak aktualnego przeglądu technicznego działa na naszą niekorzyść także w kontekście uzyskania ubezpieczenia!

Przeglądy budynków wpływają na wypłaty ubezpieczenia

Kiedy należy wykonać przegląd techniczny budynku?

Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu budynku:

  • co pół roku (budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 lub budynki o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2)
  • raz w roku (przegląd budynku roczny)
  • raz na 5 lat (przegląd budynku pięcioletni)

Brak terminowego przeglądu budynku mieszkalnego wskazanego przez Ustawę podlega karze grzywny!

Raz na rok właściciel budynku mieszkalnego zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli technicznej obejmującej sprawdzenie wszystkich instalacji domowych oraz ogólnej stabilności konstrukcji nośnej budynku. Ustawodawca przewiduje, że rzeczoznawca budowlany powinien raz na rok skontrolować instalacje gazowe i przewody kominowe, w tym wszystkie przewody spalinowe, przewody dymowe i przewody wentylacyjne. Raz w roku należy też poddać przeglądowi konstrukcję dachu i ścian, zwłaszcza jeżeli pojawiają się na nich niepokojące rysy lub przecieki.

Obowiązkowy przegląd pięcioletni budynku oprócz ogólnego stanu technicznego nieruchomości i weryfikacji ogólnej estetyki domu i jego otoczenia obejmuje przede wszystkim:

  • przegląd instalacji elektrycznej (sprawność i przydatność połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń)
  • przegląd instalacji piorunochronnej (sprawność i przydatność połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń)
  • przegląd urządzeń chłodniczych w wentylacji.

Kiedy przeprowadzić przegląd doraźny budynku?

Oprócz obowiązkowych kontroli technicznych przewidzianych Ustawą właściciel budynku mieszkalnego powinien reagować zawsze w sytuacji, kiedy zostaną zaobserwowane czynniki zewnętrzne mogące w sposób wyraźny wpłynąć na działanie instalacji lub ogólną stabilność konstrukcji budynku. Zarządca budynku powinien umożliwić przeprowadzenie przeglądu rzeczoznawcy budowlanemu w przypadku naruszenia stanu technicznego domu przez bardzo silne wiatry, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, intensywne opady deszczu, powodzie, pożary, osuwiska ziemi i zjawiska lodowe występujące na morzu, jeziorach i rzekach.

Co istotne, budynek mieszkalny musi być niezwłocznie poddany kontroli technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego na polecenie organów kontrolnych uprawnionych do przeprowadzenia kontroli (np. Urząd Nadzoru Budowlanego).

Kto może przeprowadzić przegląd techniczny budynku?

Przegląd techniczny budynku może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Rzeczoznawca budowlany po przeprowadzonych czynnościach powinien sporządzić protokół z opisem stanu technicznego budynku i skontrolowanych instalacji. Ekspertyza budowlana powinna też zawierać opis uszkodzeń i wykaz robót koniecznych do przeprowadzenia.

Brak obowiązkowego przeglądu technicznego a wypłata odszkodowania

W przypadku zaistnienia szkody spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, które są wskazane przez firmę ubezpieczeniową jako kwalifikujące się do wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel na wstępie zażąda od nas aktualnego przeglądu budynku. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, czy kontrola techniczna lub jej brak miała jakikolwiek związek z poniesionymi szkodami. Spowodowane to jest warunkami umowy oraz rygorystycznym przestrzeganiem przez firmy ubezpieczeniowe zasad określonych przez przepisy prawa budowlanego.

Oznacza to, że właściciel budynku mieszkalnego może uzyskać odszkodowanie z tytułu awarii konkretnej instalacji wyłącznie wtedy, jeżeli dopełnił swoich obowiązków, a więc przeprowadzał systematycznie kontrole techniczne.

Jeżeli zarządca budynku nie może wykazać bieżącego protokołu technicznego, ubezpieczyciel ma prawo odmówić mu wypłaty odszkodowania!