Specjalista w dziedzinie budowlanej przygotowuje opinie techniczne i ekspertyzy, pozwalające określić stan rzeczywisty budynku. W tym celu rzeczoznawca analizuje dokumentację projektową i dokonuje wnikliwych oględzin. W razie potrzeby ekspert wykonuje niezbędne pomiary i badania. Jego wsparcie jest nieocenione na każdym etapie budowy, a także w przypadku awarii i spornych sytuacji. Sprawdź, jak zostać rzeczoznawcą budowlanym!

Rzeczoznawca budowlany – wymagania

Aby zostać rzeczoznawcą budowlanym, należy posiadać tytuł inżyniera, inżyniera architekta, magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta. Oprócz tego kandydat powinien dysponować uprawnieniami budowlanymi, a także wykazać się przynajmniej 10-letnim doświadczeniem w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Taka osoba musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, a także pochwalić się znaczącym dorobkiem praktycznym. 

Należy zaznaczyć, że dorobek powinien być potwierdzony dokumentami i zeznaniami przynajmniej trzech rzeczoznawców budowlanym w zakresie, o który ubiega się dany kandydat. Obejmuje on projekty urbanistyczne i architektoniczne, których wnioskodawca jest autorem, bądź współautorem. Należy określić stopień ich zaawansowania. Kandydat może też przedstawić inwestycje, w których uczestniczył jako kierownik robót budowlanych lub kierownik budowy. 

Czy każdy może zostać rzeczoznawcą budowlanym

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać rzeczoznawcą budowlanym? Do wniosku należy dołączyć uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Zastanawiasz się, ile zapłacisz? Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 1200 zł. Do tego powinieneś doliczyć 10 zł za wydanie decyzji. Zazwyczaj komisja rozpatruje sprawę w ciągu 30 dni, ale czasami termin oczekiwania wydłuża się do 2 miesięcy. O tym fakcie powiadomi Cię Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Jak wygląda procedura? 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP ocenia złożone dokumenty lub ich odpisy pod kątem czytelności i kompletności. Oprócz tego sprawdza ona dorobek praktyczny wnioskodawcy. Jeśli skład orzekający stwierdzi braki formalne, wezwie kandydata do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przeciwnym razie komisja pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Kiedy warto skontaktować się z rzeczoznawcą budowlanym

Jeśli chcesz bezpiecznie kupić dom lub mieszkanie na rynku wtórnym, skonsultuj się z rzeczoznawcą budowlanym. Specjalista oceni stan techniczny nieruchomości, następnie określi zakres prac remontowych i przygotuje kosztorys. Rzeczoznawca może również wykonać okresowy przegląd budynku. Dzięki temu właściciel dowie się, czy obiekt nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Ekspert może reprezentować klientów przed organami administracji publicznej i sądem. Warto się z nim skontaktować, gdy podejrzewamy, że wykonawca popełnił jakiś błąd. Specjalista oceni przyczynę usterki i zasugeruje sposób jej usunięcia. 

Jak przygotować się do spotkania z rzeczoznawcą budowlanym? Należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty związane z budową i utrzymaniem nieruchomości, w tym:

  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • umowy z wykonawcami,
  • protokół odbioru domu,
  • raporty z przeglądów okresowych.

Im więcej informacji dostarczymy, tym rzeczoznawca rzetelniej oceni stan techniczny obiektu.

Rzeczoznawca budowlany – czym się zajmuje

Rzeczoznawca budowlany należy do zawodów zaufania publicznego. Specjalista czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac, a także odpowiada za ich koordynację. Do 2014 r. rzeczoznawca budowlany pełnił samodzielną funkcję techniczną, ale po deregulacji zawodów nadawany był tylko tytuł. Po nowelizacji ustawy z 2023 r. rzeczoznawstwo budowlane ponownie stało się samodzielną funkcją techniczną. Warunki zostały określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Po zmianach w 2023. tytuł jest przyznawany na 5 lat. 

Specjalista może wykonywać ekspertyzy techniczne zarówno podczas realizacji przedsięwzięcia budowlanego, jak i podczas użytkowania nieruchomości. Wspomniane dokumenty wykonuje się przed rozpoczęciem rozbiórki, zmianą sposobu użytkowania nieruchomości lub modernizacją obiektu. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, rzeczoznawca zdobywa nowe umiejętności i doskonali kompetencje.