Popękane ściany, przeciekający dach albo wadliwa instalacja grzewcza to problemy, które spędzają sen z powiek wielu inwestorom. Błędy budowlane zdarzają się na każdej budowie i jeżeli wykryjemy je w porę, o ile nie będą to poważne usterki cięższego kalibru, bez problemu wyeliminujemy je jeszcze na etapie budowy i wykańczania domu. Co jednak zrobić z błędami, które zauważymy dopiero podczas użytkowania budynku, a więc długo po zakończeniu prac budowlanych?

Pamiętajmy, że odpowiedzialność za prace budowlane ponosi wiele osób, które biorą udział w procesie budowlanym. Jeżeli uszkodzenia budynku lub którejkolwiek z jego części wynikają z zaniedbania kierownika budowy, projektanta lub po prostu wykonawcy prac budowlanych, jako inwestorzy zlecający roboty mamy prawo do zażądania odszkodowania za błędy budowlane z OC sprawcy.

Jak zabezpieczyć się przed błędami na budowie? Pamiętaj o rękojmi

Żadna z prac budowlanych nie powinna być rozpoczynana bez podpisania umowy o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Bez znaczenia jest, czy jest to budowa nowego budynku, remont domu czy jego przebudowa. Umowa o roboty budowlane określa zakres robót budowlanych i jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego rozliczymy ekipę budowlaną z wykonanych prac. To także jeden z dokumentów, na podstawie którego rzeczoznawca budowlany będzie w stanie ocenić, czy wykonawca działał według projektu budowlanego, a kierownik budowy dopilnował bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Umowa o roboty budowlane jest też wiążąca wówczas, jeżeli dojdzie do błędów na budowie. To właśnie na jej podstawie będziemy mogli ubiegać się o rękojmię wykonawcy za usterki powstałe w wyniku jego niedopatrzenia. Rękojmia to zatem nic innego, jak zobowiązanie wykonawcy, kierownika budowy, projektanta lub nadzorcy budowlanego do poniesienia odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku popełnionych błędów. Jeżeli błędy będą oczywiste, wykonawca będzie musiał je naprawić, a nierzadko także zadośćuczynić za poniesione przez nas szkody.

 

Rękojmia może obejmować wady fizyczne (nasze uprawnienia z tego tytułu do odszkodowania wygasają po dwóch latach) i wady budynku (uprawnienia wygasają po pięciu latach) i w czasie jej obowiązywania wykonawca może być zobligowany do naprawienia szkód powstałych w wyniku błędów budowlanych i wypłacenia nam odszkodowania. W tym przypadku przyda nam się pomoc rzeczoznawcy budowlanego, który wykona fachową ekspertyzę budowlaną.

Aby ubiegać się o odszkodowania z tytułu poniesionych szkód w wyniku błędów na budowie, inwestor musi udowodnić wykonawcy niewłaściwe wykonanie prac i wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałą usterką a popełnionym przez wykonawcę błędem.

Kto jest odpowiedzialny za błędy na budowie?

Odszkodowania za błędy budowlane możemy ubiegać się od wykonawcy robót, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta budowlanego lub kierownika budowy. Każda z tych osób, biorąc udział w procesie budowlanym, podpisuje umowę o roboty budowlane, zobowiązując się w niej do należytego wykonywania swoich obowiązków i zadbania o to, żeby prace budowlane przebiegały bezpiecznie i według zatwierdzonego projektu. Jeżeli nie mamy podpisanej umowy o roboty budowlane, a wykryjemy błędy, także możemy ubiegać się o odszkodowanie. W tym przypadku sprawa jest jednak utrudniona i musimy dochodzić swoich praw udowadniając wyraźną winę wykonawcy prac. Dobrze, jeżeli swoje stanowisko możemy poprzeć ekspertyzą budowlaną wykonaną przez sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego.

Rękojmia za popełnione błędy na budowie może dotyczyć zarówno wykonawstwa – wówczas mamy do czynienia np. z nieprawidłowym wykonaniem robót budowlanych albo działaniem ekipy wbrew zatwierdzonemu projektowi, jak i czynności nadzorczych. W tym przypadku winą uprawniającą nas do odszkodowania za błędy na budowie może być np. nieumiejętne nadzorowanie prac przez kierownika budowy, który zezwolił na zmiany w projekcie albo użycie gorszej jakości materiałów budowlanych, a także dopuszczenie przez niego wadliwe projektu budowlanego, wskutek czego doszło chociażby do zawalenia się budynku. Tu winę ponosi także architekt, który przygotował wadliwy projekt.

Każdy błąd budowlany, który jesteśmy w stanie udowodnić, uprawnia nas do uzyskania odszkodowania za błędy na budowie z OC sprawcy.

Odszkodowanie za błędy budowlane z OC sprawcy

Przy dochodzeniu swoich praw za poniesione szkody i straty z powodu błędów budowlanych przyda nam się pomoc rzeczoznawcy budowlanego, który wykona oględziny budynku i przygotuje obiektywną ekspertyzę budowlaną. Żeby odzyskać pieniądze za błędy na budowie z OC sprawcy i/lub jego osobistego majątku, musimy zebrać dowody uzasadniające jego winę i skompletować pełną dokumentację. Dużo łatwiej będzie nam dowieść naszych praw do zadośćuczynienia, jeżeli będziemy posiadali podpisaną umowę o prace budowlane.