Jak uzupełnić dziennik budowy?

Dziennik budowy to obowiązkowy dokument przebiegu robót budowlanych, który musi się znaleźć na każdej budowie. Zapisywane w nim informacje potwierdzają wszystkie czynności związane z przebiegiem prac na budowie oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących podczas wykonywanych robót. Na podstawie prawidłowo wypełnionego dziennika budowy możemy ocenić proces budowy domu pod względem technicznym. Dokument tego typu jest też potrzebny przy okazji demontażu jakiejkolwiek części budynku, a także podczas rozbiórki domu.

Czym jest dziennik budowy i kiedy go zarejestrować?

Dziennik budowy to jeden z podstawowych dokumentów prowadzonych podczas budowy domu. Bez zarejestrowania dziennika budowy nie mamy prawa rozpocząć prac budowlanych. Zazwyczaj jest to książka formatu A4, w której drukuje się według wzorca odpowiednie rubryki, oświadczenia i protokoły. Te będzie podczas trwania prac budowlanych uzupełniał kierownik budowy i inne osoby uprawnione do wpisów do dziennika budowy.

Czysty dziennik budowy jest wydawany odpłatnie. Wniosek o jego wydanie i zarejestrowanie składają do Starostwa Powiatowego inwestor albo osoba występująca w jego imieniu. Standardowo w ciągu trzech dni inwestor otrzymuje opieczętowany i zarejestrowany dziennik budowy gotowy do uzupełnienia.

Pamiętajmy, że bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę nie otrzymamy dziennika budowy. We wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy należy umieścić:

 • dane osobowe inwestora lub jego pełnomocnika;
 • oryginał lub odpis udzielenia pełnomocnictwa (jeśli inwestor nie występuje samodzielnie);
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa);
 • dane dotyczące pozwolenia na budowę i kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • informacje o rodzaju i nazwie zamierzenia budowlanego, obiektu budowlanego i/lub zespołu budowlanego;
 • adres budowy;
 • oznaczenie geodezyjne terenu budowy.

Gotowy dziennik budowy można też kupić np. w księgarni. Trzeba go jednak zarejestrować.

Inwestor ma obowiązek zgłosić planowaną budowę na minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. W tym samym czasie w dzienniku budowy należy wpisać osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowy przebieg robót budowlanych. Są to:

 • kierownik budowy,
 • upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontrolowania przestrzegania przepisów na terenie budowy,
 • geodeta,
 • osoby odpowiedzialne za kontrolę prac technicznych,
 • kierownik robót.

Kto uzupełnia dziennik budowy?

Zgodnie z przepisami art. 47e ust. 1 Prawo budowlane wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać:

– inwestor,

kierownik budowy,

– geodeta,

– projektant,

– kierownik robót budowlanych,

– inspektor nadzoru budowlanego,

– uprawnieni pracownicy organów nadzorujących proces budowlany,

– uprawnieni pracownicy dokonujący kontroli na placu budowy.

Jako pierwszy wpisu do dziennika budowy udziela inwestor. Jest to konieczne, ponieważ uzupełnia on niezbędne dane związane z inwestycją. Są to dane techniczne i osobowe:

numer dziennika budowy;

– data rejestracji dziennika budowy;

– imię i nazwisko (ew. nazwa) inwestora;

data otrzymania pozwolenia na budowę;

– określenie rodzaju obiektu budowlanego, zespołu budowlanego, budowy;

– określenie rodzaju robót budowlanych;

– imię i nazwisko wykonawcy robót, specjalność, numer uprawnień.

Kolejnym wpisem na ogół jest wpis kierownika budowy. Dotyczy on oświadczenia kierownika budowy o podjęciu odpowiedzialności za przebieg prac budowlanych. Później wpisu dokonuje geodeta, który wytyczył fundamenty. W dalszej kolejności dziennik budowy uzupełniają na bieżąco osoby odpowiedzialne za przebieg prac i zdarzeń budowlanych, uprawnione do wpisu do dziennika.

Jak uzupełnić dziennik budowy?

Jak wspomniano, na początku należy uzupełnić pierwszą stronę dziennika budowy. Umieszcza się na niej informacje techniczne związane z budową i osobowe dotyczące osób pracujących na budowie. Dalsze wpisy należą do kierownika budowy, geodety, projektanta, kierownika robót budowlanych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wpisu do książki budowy może dokonywać każda osoba kontrolująca proces budowlany.

Kierownik budowy uzupełnia dziennik na bieżąco. Wpisy muszą dotyczyć wszystkich czynności podejmowanych na budowie – robót, zmian, przestojów w pracach, kontroli. Przy wpisie musi znajdować się data notatki i imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu. Jeżeli w trakcie prac dojdzie do kontroli, np. inspektora nadzoru budowlanego, wzmianka o tym także musi być umieszczona w dzienniku budowy. W książce musi się też znaleźć adnotacja o wstrzymaniu prac budowlanych z opisem przyczyny tego stanu rzeczy.

Po zakończeniu budowy kierownik budowy musi wyrwać z dziennika budowy strony oznaczone jako kopie. Żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu, to należy złożyć dziennik budowy w wersji oryginalnej w odpowiednim urzędzie.

Co po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy dziennik budowy należy dołączyć do dokumentu potwierdzającego zakończenie robót budowlanych i wniosku o dopuszczenie budynku do użytkowania. Do wniosku trzeba dołączyć oryginał dziennika, nie może to być jego kopia. Strony oznaczone jako kopia dziennika budowy inwestor musi zachować, a w przyszłości – dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Dokumenty tego typu zachowuje się przez cały okres użytkowania budynku.

Dziennik budowy w oryginale każdorazowo musi być przekazany organowi nadzorczemu, np. podczas kontroli budowlanej. Kopie wpisów do dziennika budowy mogą być wykorzystane np. przez kierownika budowy.

Uwaga! Brak dziennika budowy jest równoznaczny z łamaniem przepisów prawa. Grozi za to grzywna. Może ona dotknąć zarówno inwestora, jak i kierownika budowy. Jeżeli podczas prac dziennik budowy zaginął lub uległ zniszczeniu, trzeba dotychczasowe wpisy odtworzyć na podstawie materiałów dowodowych.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że podczas budowy wystąpiły błędy czy zaniechania, to tutaj przeczytaj więcej co może zrobić inwestor w takiej sytuacji.

Zawsze możesz, nie tylko po zakończeniu budowy, skorzystać z profesjonalnej opinii lub ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego. Tu przeczytasz więcej w jakich sytuacjach może się przydać budowlany rzeczoznawca.