Błędy popełnione na etapie przygotowywania instalacji wodno-kanalizacyjnej są o tyle problematyczne, że dotyczą instalacji, które są zakryte przez inne elementy konstrukcyjne. Z tego względu w sytuacji awarii dotarcie do źródła uszkodzenia jest nie tylko skomplikowane, ale i niekiedy niemożliwe bez ingerencji w strukturę budynku. To z kolei pociąga za sobą dodatkowe koszty. Jakich błędów unikać, żeby podczas użytkowania budynku nie mieć problemu ze ściekami i wodą? W jakich sytuacjach możemy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy budowlanego?

Instalacja wodno-kanalizacyjna – błędy projektowe

Jednym z podstawowych błędów podczas przygotowywania instalacji wodnej i kanalizacyjnej są błędy projektowe. Jeżeli projekt instalacji jest niewłaściwy, właściwie już na starcie skazujemy się na późniejsze problemy z odprowadzaniem ścieków i doprowadzaniem wody do naszego domu, a to skutkuje nie tylko awariami, ale i kosztami związanymi z potencjalnymi naprawami i remontem. Prawidłowo przygotowany projekt instalacji powinien uwzględniać wszystkie dane dotyczące przebiegu rur, ich rozmieszczenia oraz zapotrzebowania budynku na wodę. Nie można dopuścić do sytuacji, w której dochodzi do zamontowania złych przekrojów rur – te zbyt małe mogą podczas eksploatacji instalacji szybko się zapychać. Zbyt duże z kolei nie będą odprowadzały ścieków w sposób prawidłowy i z czasem będą się zanieczyszczały. Jeżeli projektant nie dostosuje projektu do warunków technicznych domu, instalacja może okazać się nieekonomiczna i zawodna.

Z podobnymi problemami możemy mieć do czynienia w przypadku niedostosowania rodzaju i przekroju rur odpływowych do urządzeń, które mają być podłączone do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Problemem może też być nieodpowiednie umiejscowienie odpływu, co w przyszłości może skutkować niemożliwością bezawaryjnego podłączenia do niego dużych sprzętów, np. pralki i zmywarki. Rura zasilająca urządzenie w wodę musi nie tylko być łatwo dostępna, ale i wyposażona w zawór umożliwiający odcięcie dopływu wody w razie awarii.

Jeżeli z powodu błędów projektowych okaże się, że korzystanie z instalacji jest ograniczone i pojawiają się problemy ze swobodnym odpływem wody, możemy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. W przypadku wykrycia usterek rzeczoznawca budowlany powinien wskazać możliwe rozwiązania, które wykonawca musi wdrożyć w wykonanym już projekcie.

Błędy w doprowadzeniu instalacji wodnej i kanalizacyjnej

W przypadku instalacji wodnej częstym błędem jest nieumiejętne podłączenie rur do budynku, co może skutkować nie tylko problemami z dostawą wody, ale i kosztownymi naprawami. Prawidłowo zainstalowana instalacja wodna powinna być posadowiona pod ławami fundamentowymi, koniecznie poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przeciwnym wypadku zbyt płytko położone rury w zimie będą zamarzały, blokując swobodny dopływ wody do budynku. Poważnym błędem jest zaniechanie montażu instalacji wodnej w trakcie prac nad fundamentami. Jeżeli wykonawca nie zrobi jej na czas, później wykonanie przyłącza może nie być możliwe bez ingerencji w strukturę budynku. W takim wypadku możemy mówić o poważnym błędzie, którego naprawa może zabrać nam dużo czasu i pieniędzy. Warto w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy budowlanego, który powinien sprawdzić rzetelność wykonywanych robót.

Z podobnym problemem możemy mieć do czynienia podczas odprowadzania ścieków z budynku. Źle przemyślany bieg rur kanalizacyjnych, zbyt dużo łączeń i kolanek, a także ułożenie instalacji w różnych poziomach może przyczynić się do zapychania się rur i ich niedrożności. Nierzadko też źle ułożone lub nieprawidłowo połączone rury odpływowe skutkują poważnymi przeciekami. Co istotne, tego typu usterki, choć łatwe do wykrycia, właściwie zawsze skutkują koniecznością zrywania posadzki w miejscu awarii. W tym przypadku ekspertyza budowlana także może pomóc, szczególnie jeżeli nierzetelny wykonawca uchyla się od naprawy usterek, które są ewidentnym skutkiem błędów wykonawczych.

Źle zabezpieczone rury

Nierzadkim błędem popełnianym podczas montażu instalacji wodnej i kanalizacyjnej jest brak zabezpieczenia materiału podczas prac instalacyjnych. Wbrew pozorom jest to poważny problem, ponieważ nawet niewielkie zanieczyszczenie rur odpływowych piaskiem lub żwirem może powodować problemy z ich przepustowością. Błędem popełnianym podczas wykonywania instalacji jest także nieuwzględnienie kompensacji rur. Chodzi tu przede wszystkim o rury doprowadzające ciepłą wodę do naszych kranów, a także instalację centralnego ogrzewania. Jeżeli wykonawca nie przewidział możliwości odkształcania się materiału i wybierze zły typ rur, w najgorszym przypadku możemy mieć do czynienia z problemem deformowania się lub odkształcania rur, a to może prowadzić do ograniczenia w dostawach wody.

Jeżeli dojdzie do rozszczelnienia rury spowodowanej błędami konstrukcyjnymi instalacji, rzeczoznawca budowlany będzie musiał na podstawie oględzin budynku stwierdzić, w jaki sposób wykonawca może naprawić szkody. Niestety w przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej, która jest zakryta, konieczna może być rozbiórka posadzki i wymiana rur.