Prawo budowlane 2020 – ważne zmiany od września!

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 13 lutego 2020 roku wprowadziła znaczące zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczących budownictwa. Regulacje mają za zadanie uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, a także usprawnić orzekanie w podejmowanych w tym procesie sprawach. Zmiany w Prawie budowlanym weszły w życie 19 września 2020 roku.

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi rzeczoznawczej i doradczej nasi rzeczoznawcy budowlani i eksperci z zakresu budownictwa śledzą wszystkie zmiany w ustawodawstwie i monitorują na bieżąco proces legislacyjny dotyczący dziedziny budownictwa.

Prawo budowlane 2020 – ważne zmiany od września!

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – nowy podział projektu budowlanego

Według zmian obowiązujących od 19 września 2020 r. jednolity do tej pory projekt budowlany zostaje podzielony na trzy części i obejmuje:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny.

Zmiany w tym zakresie mają znacząco uprościć i przyspieszyć procedurę zezwolenia na budowę. W pierwszej kolejności organ administracyjny odpowiedzialny za wydawanie decyzji zatwierdza projekt zagospodarowania działki razem z projektem architektoniczno-budowlanym, wydając tym samym pozwolenie na budowę. Projekt techniczny budowy jest przekazywany organowi nadzoru budowlanego przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Do każdej z części projektu budowlanego musi być dołączona:

 • kopia uprawnień budowlanych projektanta i projektanta sprawdzającego w odpowiedniej specjalizacji
 • kopia zaświadczenia przynależności do izby aktualnego w dniu sporządzania projektu przez projektanta i projektanta sprawdzającego
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o wykonaniu projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Uwaga! Kierownik budowy, oprócz dotychczasowych obowiązków, jest zobligowany do potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy odbioru od inwestora poprawnie zatwierdzonego projektu budowlanego. Jeżeli kierownik budowy dopuści do prac budowlanych bez uprzedniego przedstawienia projektu, może zostać ukarany grzywną.

Kiedy potrzebny kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego?

Według zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych od września 2020 r. kierownik budowy musi być powołany zawsze w przypadku robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę. Poza tym kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego powoływany jest w przypadku:

 • budowy sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa i cieplnych
 • budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych posadowionych w całości na działce, o której mówi projekt
 • budowy wolnostojących budynków parterowych stacji transformatorowych i stacji transformatorowych kontenerowych do 35 m2
 • budowy zbiorników na gaz płynny w budynkach użytkowych
 • podbudowy słupowej dla linii kablowych telekomunikacyjnych.

Inwestycja musi być nadzorowana przez kierownika budowy także w przypadku kontynuowania budowy zalegalizowanej samowoli budowlanej oraz przebudowy przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych na obszarze działki, o której mowa w projekcie.

Legalizacja samowoli budowlanej

Przepisy wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy Prawo budowlane znacznie uprościły procedurę legislacyjną samowoli budowlanych. Zniesienie opłaty legislacyjnej ma zachęcić właścicieli nieruchomości, które powstały z naruszeniem ustawy o prawie budowlanym, do zgłaszania niesprawdzonych budynków do odpowiednich organów kontrolnych. Właściciel może bezproblemowo zalegalizować budowę, od zakończenia której upłynęło przynajmniej 20 lat. Do zgłoszenia musi być dołączona ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego dopuszczająca nieruchomość do użytku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Uwaga! Uproszczone postępowanie legislacyjne nie obejmuje budynków, które przed 19 września 2020 r. zakwalifikowano do rozbiórki!

Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę – kiedy?

Do tej pory decyzję zezwalającą na budowę można było odwołać w dowolnym momencie, jeżeli tylko wskazywały na to okoliczności. Od września 2020 r. decyzja o pozwoleniu na budowę nie może zostać cofnięta, jeżeli od momentu jej ogłoszenia minęło 5 lat. Po tym czasie unieważnienie nie jest możliwe.

Ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego – zmiana sposobu użytkowania budowli

W przypadku konieczności zmiany sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części, która może spowodować zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego, inwestor musi przedłożyć aktualną ekspertyzę budowlaną sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W przypadku niejasności związanych z procesem budowlanym realizowanym według przepisów Prawa budowlanego obowiązujących od 19 września 2020 r. zachęcamy do konsultacji z naszymi ekspertami z zakresu budownictwa. Wszystkie czynności eksperckie podejmowane przez naszych rzeczoznawców budowlanych są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawnymi.